Firemní Profily

Všeobecné obchodní podmínky

1. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout objednavateli služby poradenství a konzultace v oblasti internetového marketingu. Dále poskytovatel vytvoří objednavateli v případě potřeby poskytovatele firemní profil, který bude zveřejňovat na předem dohodnutých internetových vyhledavačích a na sociálních sítích. V případě zájmu objednavatele bude součástí členský zápis na stránce poskytovatele firemníprofily.cz. Další služby, které poskytovatel poskytuje jsou tvorba webových stránek, tvorba log a tvorba reklamních kampaní. Přesné znění služby případně služeb bude vždy písemně uvedeno na přední straně této smlouvy. Objednavatel výslovně prohlašuje, že předmět smlouvy takto definovaný považuje za určitý a srozumitelný. Podpisem smlouvy odběratel potvrzuje, že byl řádně seznámen se smluvními podmínkami a dále s obsahem poskytované služby dle platného ceníku služeb a jejich obsahu rozumí.


2. Podklady

Objednavatel je povinen do 10-ti kalendářních dnů od uzavření smlouvy dodat podklady potřebné ke kvalitní realizaci objednané služby, zejména vyplněné formuláře obsahující kompletní údaje o firmě odběratele. Tyto formuláře budou obsahovat textové informace o firmě objednavatele určené ke zveřejnění. Objednavatel prohlašuje, že na dodaných podkladech neváznou žádná práva třetích osob, která by bránila poskytovateli v jejich použití k dohodnutému účelu a která by mohla být v budoucnu důvodem k právnímu sporu. Poskytovatel je oprávněn odmítnout zveřejnit objednavatelem dodané podklady, pokud by jejich obsah byl v rozporu s platným právním řádem České republiky, etickými zásadami internetového marketingu či dobrými mravy.


3. Cena a platební podmínky

Cena za reklamu je smluvně sjednána v souladu s aktuálním ceníkem poskytovatele a je pro obě strany závazná. Objednavatel je povinen provést úhradu na sjednanou smluvní cenu na základě proforma faktury vystavené poskytovatelem a doručené na adresu objednavatele uvedenou na smlouvě. Den připsání úhrady na účet poskytovatele je považován za datum zdanitelného plnění. Ke dni připsání úhrady na účet poskytovatele vystaví dodavatel daňový doklad. V ostatních je případech je služba uskutečněna k poslednímu dni zveřejnění služeb a daňový doklady bude vystaven k tomuto dni. V pochybnostech o termínu doručení proforma faktury a daňového dokladu objednavateli má se zato, že byl doručen třetího dne po jeho odeslání poštou. Objednavatel je povinen uvést úhradu proforma faktury nejpozději v den její splatnosti, která je 10 dnů od vystavení proforma faktury, pokud není dohodnuto něco jiného. Pokud není dohodnuta jiná forma úhrady, je objednavatel povinen provést úhradu smluvní ceny bezhotovostním převodem, přičemž za úhradu je považován okamžik, kdy je částka připsána na účet poskytovatele. V případě prodlení objednavatele s úhradou ceny je objednavatel povinen zaplatit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % dlužné částky za každý započatý den prodlení.


4. Termíny vystavení služeb a podmínky pro spuštění

Doba zveřejnění služeb v internetových vyhledavačích a na sociálních sítích, které jsou předmětem smlouvy je 12 měsíců. Termín jejich spuštění je písemně sjednán a uveden na přední straně této smlouvy.


5. Odstoupení od smlouvy

Objednavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy a zrušit tak objednané služby písemnou formou nebo e-mailem z jakéhokoliv důvodu, nebo i bez uvedení důvodu, nejpozději do 5-ti pracovních dní od uzavření smlouvy. Pokud objednavatel odstoupí od uzavřené smlouvy později než pátý pracovní den od uzavření smlouvy, je objednavatel povinen uhradit poskytovateli celou dohodnutou cenu služby a to včetně DPH. Poskytovatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, pokud objednavatel neposkytne součinnost dle bodu 2 těchto smluvních podmínek, nebo neuhradí řádnou fakturu v termínu splatnosti. Toto své právo je poskytoval oprávněn uplatnit vůči odběrateli do 20ti pracovních dnů ode dne, kdy zjistil výše uvedené porušení povinnosti objednavatele, a to prokazatelně písemnou formou nebo e-mailem.


6. Termín plnění

Termín zveřejnění služeb objednavatele poskytovatelem je smluvně sjednán a písemně uveden v této smlouvě.


7. Zastupování objednavatele

Ve všech záležitostech spojených s uzavíráním a plněním této smlouvy bude vůči poskytovateli zastupovat objednavatele osoba uvedená v této smlouvě jako kontaktní osoba objednavatele, která se prokáže plnou mocí vystavenou objednavatele.


8. Změny smlouvy

Jakékoliv změny této smlouvy mohou být provedeny pouze se souhlasem obou stran, a to písemnými dodatky k této smlouvě.


9. Závěrečné ujednání

Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, platí příslušná ustanovení Nového občanského zákoníku. Objednatel byl seznámen se zásadami zpracování osobních údajů (dále jen "GDPR"). Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, platí všeobecné smluvní podmínky a přislušná ustanoveni platných právních předpisů ČR, především pak zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.